Houston, TX

Hyatt Regency Houston, Houston, TX,  (3/8/23 -  3/11/23)

Galveston, TX

Moody Gardens Hotel & Convention Center, Galveston, TX,  (4/10/24 - 4/13/24)